تولید نعناع فلفلی مرغوب در هکتار

آیا تولید نعناع فلفلی به عنوان گونه ای مرغوب و محبوب از این گیاه سنتی در هکتار و به صورت گسترده می تواند در ایران از نظر تجاری حائز اهمیت باشد؟
در بین انواع سبزیجات و گیاهان معطر که در کشور تولید می شود، گیاه نعناع جایگاه ویژه ای دارد.
شواهد تاریخی حاکی از مصرف گیاه نعناع در دوره های بسیار دور بوده است.
تولید نعناع در ایران به صورت صعودی از نظر کیفی و کمی رو به رشد می باشد.
با توجه به اینکه کشورهای اطراف مصرف کننده بوده و در نتیجه از ایران نعناع صادراتی تهیه می نمایند، تولید نعناع به خصوص نعناع فلفلی به خاطر رایحه قوی خود از نظر تجاری و اقتصادی اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی